บล็อกบันทึกผลการเรียนรู้วิชา Animation Design (Arti3322)

โดย นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายงานอภิธานศัพท์

** Fream by Fream ** AND ** Tween **


 Frame by Frame...
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ  Frame by Frame  คือ การกำหนดการเปลี่ยนแปลงของออบเจ็กต์ที่แตกต่างกันในทุก ๆ คีย์เฟรม เหมาะสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนมากๆ แต่ก็มีข้อเสียเพราะภาพจะมีขนาดใหญ่กว่าการทำภาพเคลื่อนไหวแบบ Tweenตัวอย่างการทำภาพเคลื่อนไหวแบบ  Frame by Frame
                1. สร้างไฟล์เอกสารใหม่ โดยคลิกเมนู File => New
                2. ให้ไปยืมให้ Libraly จากไฟล์อื่น
                พอเปิด Libraly ขึ้นมาให้ทำการลาก symbol จาก Libraly จาก Bitmap2 มาวางบนพื้นที่ว่าง
frame1
                                       จะได้ดังภาพ
frame2
                                      เสร็จแล้วมาคลิกขวาที่ เฟรม 2   แล้วเลือก Insert KeyFarme
frame3
                                      เสร็จแล้วให้ทำการลบภาพ ที่อยู่บนพื้นที่  Stage ออกไป
frame5
 แล้วนำภาพ ที่ Libraly ที่ชื่อ Bitmap 3 มาวาง แล้วให้ทำการ Insert Kiyfarme ที่เฟรมที่ 3  และลบภาพที่                                        Stage ออก แล้วนำภาพที่ Libraly ที่ชื่อ Bitmap 4 ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึง เฟรมที่ 5
frame5
frame6
                                     เมื่อทำครบทั้ง 5 เฟรมเรียบร้อยแล้วแล้วให้คลิกเลือกที่ Onion Skin จะเกิดภาพราง ๆ ขึ้น
frame7
                                      แล้วลากภาพมาวางในจุดเดียวกันให้เรียบร้อย
frame8
                                     เสร็จแล้วให้ทำการรัน ดู โดยการคลิกเลือกที่ Control => Test Movie
frame9
                                      

ผลรันที่ได้
Tween...

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween
            การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากเฟรมเบื้องต้นและเฟรมสุดท้าย ซึ่งโปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้โดยอัตโนมัติ นั่นคือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween จะมีการสร้างเฟรมเพียง 2 เฟรม คือเฟรมเบื้องต้นและเฟรมสุดท้าย ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween ซึ่งมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame-by-Frame

ลักษณะเฟรมของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween
            การสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ จะปรากกฎรูปแบบและสีบนส่วนของเฟรมบนจอภาพ Timeline ในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้


Motion Tween
            ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ขนาด หรือหมุนออบเจ็กต์ ตามต้องการ โดยจะมีลักษณะเป็นจุดสีดำที่คีย์เฟรมเริ่มต้นและคีย์เฟรมสุดท้าย มีสีพื้นระหว่างคีย์เฟรมเป็นสีม่วงและมีรูปลูกศรทีมีปลายหัวลูกศรอยู่ที่ที่คีย์เฟรมสุดท้าย
 Motion 
เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกำหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้กับออบเจ็กต์, Instance,group หรือ Text black ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของออบเจ็กต์ในแต่ละช่วงได้อีกด้วย
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween เป็นรูปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวทีใช้มากที่สุดและโปรแกรมจะกำหนดรูปแบบชนิดนี้เป็นค่าเริ่มต้นของการสร้างภาพเคลื่อนไหวทุกครั้ง  โดยโปรแกรมจะสร้างภาพเคลื่อนไหวและเส้นทางการเคลื่อนที่ให้เองโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการทำภาพเคลื่อนไหวแบบ  Motion Tween
 1. สร้างไฟล์เอกสารใหม่ โดยคลิกเมนู  File => New
 2. ให้ไป Save รูปภาพที่ต้องการเก็บไว้ใน Library จากนั้นให้ทำการลาก Symbol จาก Library มาวางบนพื้นที่ว่าง
motion1
                          จะได้ดังภาพ
motion2
                           เสร็จแล้วมาคลิกขวาที่ เฟรม  แล้วเลือก Insert KeyFarme
  motion3
                             เสร็จแล้วทำการย้ายภาพไปยังอีกจุดหนึ่งที่ต้องการ
   motion4
                              จะได้ดังภาพ
   motion5
                              คลิกขวาระหว่างเฟรม แล้วเลือก Create Motion Tween
   motion6
                              เสร็จแล้วให้ทำการรัน ดู โดยการ  กด Ctrl + Enter 
   motion7
                            

    ผลรันที่ได้

   top
   Shape Tween

    shape 
   เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของออบเจ็กต์ จากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งโดยสามารถกำหนด ทิศทาง ตำแหน่ง ขนาด และสีของการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
                  
   ออบเจ็กต์ที่สามารถนำมาสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween ได้ตามรูปทรงธรรมดา เช่น รูปทรงที่ผู้ใช้วาดขึ้นเอง นั่นคือ จะไม่สามารถใช้ Instance, Text Block หรือกลุ่มออบเจ็กต์ในการสร้างได้ แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการนำออบเจ็กต์ดังกล่าวมาใช้สร้างการเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween จะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปทรงธรรมดาก่อน โดยใช้คำสั่ง Break apart
   ตัวอย่าง
                               เลือกเครื่องมือ Rectangle Tool นำมาวาดที่พื้นที่ Stageดังรูป
   shape1
                              เลือก เฟรมที่ 20 แล้วทำการ Insert KeyFarme
   shape2
                               ทำการตัดภาพสี่เหลี่ยมสีแดง ที่ Stage ออกไป
   shape3
                                แล้วเลือกเครื่องมือ Brush Tool วาดรูปตัวอักษร
   shape4
                                เลือกเหตุการณ์ ที่ Panal Properties เป็นแบบ Shape Tween
   shape5
                                สังเกตดูที่เฟรมจะมี animation แบบ Shape Tween เกิดขึ้น
   shape6
                               ทำการรันโปรแกรมที่สร้างขึ้น โดยการคลิก Control => Test Movie
   shape7
                                  
    ผลรันที่ได้
   ( ขอขอบคุณ ความรู้นี้จาก http://www.wt.ac.th/~panumas/Workshop/workshop.html )

   **ถึงแม้จะเป็นเพียงความรู้ขั้นพื้นฐาน แต่ความรู้นี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการเริ่มต้นทำ Animation**  (-/\-) ..ขอบคุณอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น